Privacybeleid

Geüpdatet op 03-04-2020

1. Partijen en voorwerp

Ketty Roegist (hierna “The Blue Babe” of de “Verwerkingsverantwoordelijke”)
Wittevinnestraatje 6 te
3130 BETEKOM
KBO/BTW: BE0863220717 + NACE code: 0149003
E-Mail: TheBlueBabes@gmail.be
Telefoon: +32496503185.
The Blue Babe stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de Gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres: www.thebluebabe.be , (hierna de “Site”), de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door The Blue Babe. De term “Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op enigerlei wijze met de Site communiceert. Als zodanig, The Blue Babe bepaalt alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers. The Blue Babe verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de wet van 30 juli betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “Wet”) en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de “Verordening”). The Blue Babe is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt (hierna de “Onderaannemer”). In voorkomend geval, The Blue Babe verbindt zich ertoe een Onderaannemer te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de openbaarmaking van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door The Blue Babe , in zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in naam en voor rekening van The Blue Babe optreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening. Persoonsgegevens worden verwerkt door The Blue Babe, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, via:

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld en wel als volgt: Reservaties

4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

De Gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en gebruik van de Site, dat The Blue Babe verzamelt en verwerkt, in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit Privacybeleid, de volgende persoonsgegevens: Naam, adres, telefoonnummer en/of e-mail adres.

5. Toestemming

Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hij/zij zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid. Toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarmee de Gebruiker het vakje voor het privacybeleid in hypertext link heeft aangevinkt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Site of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met The Blue Babe. Elke overeenkomst die The Blue Babe en een Gebruiker verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op de Site is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker. De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de in dit Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt die hij/zij op de Site of in verband met de diensten die worden aangeboden door The Blue Babe, voor de hierboven vermelde doeleinden. De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onverlet.

6. Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de Gebruikers

Overeenkomstig artikel 13, lid 2, van de Verordening en de Wet bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. 3 Deze duur is in alle gevallen korter dan: 1 jaar

7. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers of leveranciers van The Blue Babe die adequate garanties bieden voor de beveiliging van de gegevens en die samenwerken met The Blue Babe bij het op de markt brengen van producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder het rechtstreekse gezag van The Blue Babe, en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens. In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens zijn verstrekt de inhoud van dit Privacybeleid na.  The Blue Babe zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken. Dans l’hypothèse où les données seraient divulguées à des tiers à des fins de marketing direct ou de prospection, l’Utilisateur en sera préalablement informé pour qu’il exprime son consentement à l’utilisation de ces données personnels.

8. Data Protection Officer (DPO)

De volgende persoon wordt benoemd tot Functionaris voor gegevensbescherming of Data Protection Officer (hierna “DPO”): Ketty Roegist De rol van de DPO is te zorgen voor de correcte uitvoering van nationale en supranationale bepalingen inzake de verzameling en verwerking van persoonsgegevens. U kunt als volgt contact opnemen met de DPO: +32 16 360600 (kantooruren)

9. Rechten van de Gebruikers

De Gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: infohotel@amethist.be, of een brief per post, vergezeld van een kopie van zijn identiteitskaart aan het volgende adres: Wittevinnestraatje 6 te 3130 Betekom.

a. Recht van toegang

In overeenstemming met artikel 15 van de Verordening, The Blue Babe garandeert het recht van de Gebruiker op toegang tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker heeft het recht op toegang tot deze persoonsgegevens en de volgende informatie:

· de betrokken categorieën persoonsgegevens;

· de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers gevestigd in derde landen of internationale organisaties;

· indien mogelijk, de voorgestelde opslagperiode voor persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt vastgesteld;

· het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de Verordening, en, ten minste in dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

De Verwerkingsverantwoordelijke kan een redelijke vergoeding eisen op basis van de administratieve kosten voor extra kopieën die door de Gebruiker worden opgevraagd. Wanneer de Gebruiker dit verzoek langs elektronische weg (bv. via het e-mailadres) indient, worden de gegevens in elektronische vorm en voor algemeen gebruik verstrekt, tenzij de Gebruiker anders verzoekt. De kopie van zijn gegevens zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de aanvraag aan de Gebruiker worden meegedeeld.

b. Recht op rectificatie

The Blue Babe garandeert het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens aan de gebruiker. Overeenkomstig artikel 16 van de Verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker brengt eerst zelf de nodige wijzigingen aan vanuit zijn gebruikersaccount, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden aangebracht, in welk geval de aanvraag kan worden gericht aan The Blue Babe. Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij een dergelijke rectificatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

c. Recht op uitwissing

De Gebruiker heeft het recht om in de in artikel 17 van de Verordening genoemde gevallen zo spoedig mogelijk de verwijdering van zijn persoonsgegevens te verkrijgen. Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van het vorige lid verplicht is deze te wissen, neemt de Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene door deze voor de verwerking verantwoordelijken heeft verzocht om het verband met dergelijke persoonsgegevens of een kopie of reproductie daarvan te wissen. 5 De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing voor zover een dergelijke verwerking noodzakelijk is:

· de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaronder de verwerkingsverantwoordelijke ressorteert, of een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen, uit te voeren;

· de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen. Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke verwijdering van persoonsgegevens of elke beperking van de verwerking ervan, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

d. Recht om de verwerking te beperken

De Gebruiker heeft recht op een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens in de in artikel 19 van de Verordening genoemde gevallen. Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

e. Recht op gegevensportabiliteit

In overeenstemming met artikel 20 van de Verordening hebben Gebruikers recht om van The Blue Babe hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat The Blue Babe dit verhinderd in de gevallen die voorzien zijn in de Verordening.

Wanneer de Gebruiker gebruik maakt van zijn recht op gegeven sportabiliteit op grond van het vorige lid, heeft hij het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is. De uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit doet geen afbreuk aan het recht om gegevens te wissen. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen. Het recht op gegevensportabiliteit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van derden.

f. Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens vanwege zijn/haar specifieke situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens door The Blue Babe. In overeenstemming met artikel 21 van de Verordening, Hotel Amethist zal geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten. Bij de verwerking van persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden heeft de Gebruiker te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke prospectiedoeleinden, met inbegrip van profilering voor zover deze betrekking heeft op dergelijke prospectie. Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op prospectie, worden de persoonsgegevens niet langer voor dat doel verwerkt.

g. Klachtrecht

De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door The Blue Babe aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, bevoegd voor het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen: Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35, 1000 Brussel Tel. + 32 2 274 48 00 Fax. + 32 2 274 48 35 E-mail: contact@apd-gba.be

De Gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

10. Beperking van de aansprakelijkheid van de Verwerkingsverantwoordelijke.

De website kan links bevatten naar andere websites van derden die niet gelinkt zijn aan The Blue Babe. De inhoud van deze sites en de naleving van de Wet en de Verordening vallen niet onder de verantwoordelijkheid van The Blue Babe. De houder van het ouderlijk gezag moet zijn of haar uitdrukkelijke toestemming geven aan de minderjarige jonger dan 16 jaar om persoonlijke informatie of gegevens op de Site bekend te maken. The Blue Babe raadt personen die het ouderlijk gezag over minderjarigen uitoefenen ten zeerste aan om een verantwoord en veilig gebruik van het internet te bevorderen. De Verwerkingsverantwoordelijke kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie en gegevens van minderjarigen 7 jonger dan 16 jaar wier toestemming niet effectief wordt gedekt door die van hun wettelijke ouders, noch voor onjuiste gegevens – met name wat betreft leeftijd – die door minderjarigen zijn ingevoerd. In geen geval worden persoonlijke gegevens verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke indien de gebruiker aangeeft dat hij/zij jonger is dan 16 jaar. The Blue Babe is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonsgegevens, met name als gevolg van de aanwezigheid van virussen of na computeraanvallen.

11. Veiligheid en beveiliging

De Verwerkingsverantwoordelijke voert organisatorische en technische maatregelen uit om een passend beveiligingsniveau voor de verwerking en verzameling van gegevens te waarborgen. Deze veiligheidsmaatregelen zijn afhankelijk van de uitvoeringskosten met betrekking tot de aard, de context en de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens. De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt standaard encryptietechnologieën binnen de ITsector bij de overdracht of verzameling van gegevens op de Site.

12. Wijziging van het Privacybeleid.

The Blue Babe behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De Gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de Site worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd om de tegenwerpelijkheid te waarborgen.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Dit Privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van The Blue Babe.

14. Contact

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres: info@CatteryTheBlueBabes@gmail.com

Cookiebeleid

Dit cookiebeleid legt uit wat cookies zijn en hoe we ze gebruiken. Lees dit beleid zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt.

1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst wanneer u onze website bezoekt. Ze worden veel gebruikt om websites te laten werken, of efficiënter te laten werken. Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

2. Welke cookies gebruiken wij?

We gebruiken de volgende soorten cookies:

Strikt noodzakelijke cookies: deze cookies zijn nodig om onze website te laten werken en om u in staat te stellen gebruik te maken van de functies ervan, zoals toegang tot beveiligde gebieden.

Functionele cookies: deze cookies stellen onze website in staat om keuzes die u maakt te onthouden, zoals uw gebruikersnaam of taalvoorkeur, om uw ervaring te verbeteren.

We maken geen gebruik van cookies van derden.

3. Hoe kan ik cookies beheren?

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken..

4. Toestemming

Door onze website te bezoeken, stemt u in met ons gebruik van cookies in overeenstemming met dit cookiebeleid. Als u niet akkoord gaat met ons gebruik van cookies, dient u onze website niet te gebruiken.

5. Wijzigingen in dit cookiebeleid

We kunnen dit cookiebeleid van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen zullen van kracht zijn zodra het gewijzigde cookiebeleid op onze website is gepubliceerd. We raden u aan deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

6. Contact

Als u vragen heeft over ons gebruik van cookies, neem dan contact met ons op via info@TheBlueBabes.be